Individuele gesprekken
Specialiteit van de praktijk
Samenwerking
Startpagina
Methodieken
Angeline
Contact
Methodieken

Wie ben ik?

Wat doe ik?

Voor wie?

Angeline Pot Texelstroomlaan 5, 1784 EA Den Helder, Tel: 0223693554, 0624620792

De visie van Praktijk voor uw welzijn: de cliënt staat centraal.

Problematiek Praktijk voor uw welzijn biedt hulp bij diverse problematiek, waaronder:

Psychosociale problematiek Als er een conflict binnen de persoon of tussen de interactie van de persoon en diens omgeving.

Relatieproblematiek Wat vaak speelt in huwelijksrelaties, maar ook in de relaties tussen broers en zussen, ouders en (volwassen) kinderen. Ieder mens heeft een relatie met de ander, dus kunnen daar de problemen voorkomen.

Problemen in de opvoeding Zowel wat betreft de opvoeding van kinderen als van pubers als van jong volwassenen.

Re-integratieproblematiek Bijvoorbeeld bij terugkeer naar (het) werk na ontslag, ziekte of na een burn-out.

Incest en seksueel geweld Dit is een problematiek die langdurige hulpverlening vaak noodzakelijk maakt. Vaak is er sprake van een posttraumatische stressstoornis, onverwerkte trauma’s

Rouw Rouw komt in vele vormen voor: rouw na het overlijden van een dierbaar persoon, rouw bij echtscheiding, rouw bij het verliezen van werk of woonomgeving, etc.

Ernstige ziekte of handicap Dit heeft veel gevolgen voor de persoon en maar ook voor de omgeving, zowel in de relatiesfeer, gepaard gaande met rouw, en in de praktische sfeer. Door het toepassen van de methodiek Chronische Pijn en Stress Syndroom, CPSS

Geloofsproblemen Deze problemen kunnen een invloed hebben op zowel het geestelijke als het psychisch welzijn van de cliënt. Vaak gaat dit samen. Er kunnen psychische problemen zijn waardoor geloofsproblemen ontstaan. Maar er kan ook misgroei zijn op het terrein van geloof die psychische nood tot gevolg heeft. Men heeft dan zowel psychische als pastorale begeleiding nodig.

Pesten met gevolg van het verlies van eigenwaarde Deze of andere verlieservaringen van eigenwaarde hebben een grote invloed in het leven en de ontwikkeling van kinderen. Wanneer mensen dit soort situaties meemaken kunnen zij nachtmerries krijgen en gedrags- en/ of leerproblemen ontwikkelen. De hulpverlening bestaat uit de volgende methodieken::

Individuele gerichte benadering Omdat mensen uniek zijn in hun gedrag, hun denken en hun handelen, richt de behandeling of begeleiding zich op de cliënt zelf.

Cognitieve gedragstherapie: Onderdelen van onder andere cognitieve gedragstherapie, het bespreken van situaties door middel van het gedachtenschema, RET, wat gericht is op het onderzoeken van de realiteit van gedachten. Ook het aanleren van sociale vaardigheden en verbetering van communicatie behoort tot de mogelijkheden.

Systeembenadering Bij de systeembenadering gaat het om het individu in relatie tot zijn omgeving. De mens gedraagt zich vaak in verschillende situatie op een andere manier. Zoals bijvoorbeeld op het werk, thuis of bij de familie of in de kerk. In de systeembenadering gaat het vaak om communicatie, de hiërarchie en de onderlinge relatie. Gesprekken kunnen individueel plaatsvinden, maar ook samen met het gezin, of de familie.

Contextuele benadering Het belangrijkste van deze methodiek is dat in de contextuele benadering de familie van herkomst in de gesprekken wordt betrokken, en er verbindingen worden gelegd tussen de vorige generatie, de huidige generatie en de toekomstige generatie. Er wordt gekeken naar de balans van geven en ontvangen en hoe er weer evenwicht kan komen in het gezin en de relatie. Zodat er een betrouwbare basis is voor het met elkaar omgaan. Waardoor het vertrouwen, de veiligheid en de solidariteit tussen mensen wordt vergroot. (Nagy, 2000). Er wordt gewerkt met begrippen zoals loyaliteit, parentificatie (o.a. het overnemen van de ouderrol), destructieve gerechtigheid (onrecht in iemands leven), erkenning en hulpbronnen.

Groepsgerichte benadering Deze benadering wordt gebruikt wanneer een aantal mensen dezelfde soort problematiek hebben, zoals rouwverwerking. Herkenning is dan een van de belangrijkste kenmerken. In een dergelijke groep kan dan gezamenlijke verwerking plaatsvinden. De hulpverlener fungeert dan als gespreksleider.

Een taal erbij Dit is een methode die voornamelijk wordt gebruikt in de contextuele benadering en de systeembenadering en richt zicht op het visualiseren van de interne en externe werkelijkheid van de cliënt. Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld, de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en op gang gebracht.

Mediation Mochten mensen tegen conflicten in de omgeving aanlopen, dan kan er met de hulpverlening een mediation gesprek aangegaan worden, om zo misstanden uit de weg te ruimen en afspraken maken over de voortgang.

EMDR: trauma verwerking. Het kan zijn dat iemand door een blik of toon een gedachte vasthoudt, waar hij uit gaat handelen. Deze gedachte heeft zich vastgezet in het emotionele gedeelte van de hersenen. Het gevolg is dat deze gedachte onbewust is en niet bekent is, waardoor iemand elke keer de situatie van toen creëert, waardoor hij in dezelfde situatie blijft. Door EMDR toe te passen wordt het trauma bewust en opgelost, zodat de mens zonder deze blokkade verder kan en met een nieuw gedrag verder kan leven.

Werkwijze Tijdens de intakefase wordt het probleem besproken en samen met de cliënt doelen gesteld waaraan men wil werken. Na de intakefase wordt een behandelplan of begeleidingsplan opgesteld. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de cliënt vinden gesprekken in principe 1 x per week plaats. De duur van de behandeling is niet vaststaand, maar mede afhankelijk van het proces en de wensen van de cliënt. Sommige cliënten hebben langdurige begeleiding nodig, die gegeven kan worden wanneer een Wmo-indicatie aanwezig is.

  De hulpverlening vindt ambulant plaats, dat wil zeggen op de locatie van Praktijk voor uw welzijn, Texelstroomlaan 5 in Den Helder of als het nodig is bij de cliënt thuis. De gesprekken zijn bedoeld om inzicht te geven in het ontstaan en de aard van de problematiek, waardoor een oplossing, van de persoon zelf, mogelijk is. Als de persoon actief en naar kunnen meedenkt en open staat voor veranderingen is een oplossing mogelijk. Indien nodig, worden ook wel opdrachten meegegeven, zodat men in de tijd tussen de gesprekken kan oefenen met aangeleerde vaardigheden of wennen aan ondersteunende gedachten.

  In sommige gevallen gaat het om ondersteunende en structurerende de gesprekken, gericht op stabilisatie en om terugval te voorkomen.

  Wanneer de cliënt dit wil, nemen de Bijbel en gebed een centrale plaats in bij de hulpverlening. In de Bijbel zien we vaker dat mensen problemen hebben zoals u en ik, maar ook hoe zij er uit gekomen zijn.

  Voor wie? Praktijk voor uw welzijn biedt hulpverlening die geschikt is voor iedereen. Voor mensen die christen zijn, maar ook voor niet-christenen. De hulpverlening is divers en er is geen specifieke doelgroep. Mensen met of zonder psychiatrische diagnose en ook mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen geholpen worden binnen Praktijk voor uw welzijn. Zowel volwassenen, ouderen, (echt)paren, kinderen, ouders en kinderen en groepen kunnen van deze hulpverlening gebruik maken. De hulpverlening is laagdrempelig en niet verbonden aan een kerkgenootschap.


Webdesign : IWSA Ian Wal Software Applications